Barnerettighetene og retningslinjer for barneidrett

Retningslinjene er laget for at IF Tyristubben skal kunne følge NIF sine bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, fysiske utvikling og funksjonshemning.
Retningslinjene er i tråd med vår visjon:
IF Tyristubben skal gjennom engasjement skape fysisk aktivitet med mulighet for alle. Vi skal utvikle fremtiden med blikk for historien.

Målsettingen er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet. Gjennom trening, konkurranse og
samvær på og utenfor arenaen skal utøverne utvikle individuelle ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt.

Idrettens barnerettigheter (www.nif.no)

1. Trygghet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges

2. Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen
samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7.På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

Tyristubbens retningslinjer for barneidretten endret 13.3.2014

1. Aktiviteten i de yngste årsklasser skal fokusere på allsidighet, mestring og trygge sosiale rammer.

2. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå. Dette åpner for at barn i spesielle tilfeller skal gis muligheter til å hospitere på andre aldersnivåer. Men frem til barna er 10 år så er det barnas eget alderstrinn som er hovedarena og dette skal prioriteres ved kollisjoner. Hospitering skal foreslås av hovedtrener.

3. Det er opp til hver enkelt særidrett å avgjøre når man finner det hensiktsmessig å starte med organisert trening, deltagelse i serie og cuper. Særidrettene har prioritet i egen høysesong. Dvs at det skal tilstrebes å unngå kollisjon med treningstider. Det er viktig med godt samarbeid mellom særidrettene og allidrett for å få en glidende overgang fra allidrett til særidrettene.

Med høysesong menes:
  • Allidrett: 1.september – 1.juni
  • Fotball: 1.april – 1.oktober
  • Håndball1.oktober – 1.april
  • Ski: 1.oktober – 1.april

4. Det er opp til særidrettene fra hvilket årstrinn man ønsker å gi et helårs aktivitetstilbud.

Se link for hvordan olympiatoppen ser for seg hvordan trening i barneidretten bør foregå. Trening for barn